Deities/uthsavams

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

There are several sannidhis and uthsavams that happen for the emperumAns, AzhwArs and AchAryas in this dhivya dhEsam.

uthsavams

 • chithrai
  • emperumAnAr – 1 day – on thiruvAdhirai
  • brahmOthsavam completing on chithrA paurNami
  • kidAmbi AchAn – chithrai hastham during brahmOthsavam – 1 day uthsavam
 • vaikAsi
  • nammAzhwAr – 5 days completing on visAkam
 • Ani
  • nAthamunigaL – 10 days uthsavam – completing on anusham
  • mUlam – Idu (eedu) uthsavam – one day
 • Adi
  • ALavandhAr – 10 days uthsavam – completing on uthrAdam
 • AvaNi
  • srI jayanthi – rOhiNi/ashtami followed by uriyadi uthsavam on the next day
 • purattAsi
  • navarAthri uthsavam – 9 days
  • vijaya dhasami – azhagiya mannanAr puRappAdu
  • thiruvONam – sheNbaga mannanAr puRappAdu
 • aippasi
  • maNavALa mAmunigaL – 10 days uthsavam completing on thirumUlam
  • sEnai mudhaliyAr – pUrAdam – one day
  • piLLai lOkAchAryar – thiruvONam – one day
  • dhIpAvaLi
 • kArthigai
  • Kaisiga Ekadasi
  • kArthigai dhIpam
  • thirumangai AzhwAr – kArthigai – one day
 • mArgazhi
  • dhanur/mArgazhi mAsam kramam
  • adhyayana uthsavam
  • vaikuNta EkAdhasi (rA pathu beginning)
  • adhyayana uthsavam for thayar – 10 days
  • bhOgi – ANdAl – rAjagOpAlan thirukkalyANam
 • thai
  • sankarAnthi
  • kanu pAr vettai
  • pUsam – azhagiya mannanAr puRappAdu
 • mAsi
  • magam
  • thirumUlam – maNavALa mAmunigaL thIrtham
 • panguni
  • rOhiNi – rAjagOpAlan uthsavam
  • uthram

Thanks to srIrAman swamy for providing the details.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *